oCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

ZISTITE VIAC O NAŠÍCH SLUŽBÁCH

Požiarna ochrana (OPP)

V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečujeme:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch odberateľa,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto miestach,
 3. odborná príprava protipožiarnych hliadok
 4. vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 5. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi.
 6. poradenstvo v oblasti OPP, 
 7. vykonávanie cvičných požiarnych poplachov.
 8. požiarne poplachové smernice,
 9. požiarny poriadok pracoviska,

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí :

 • požiarny štatút,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • ďalšie dokumenty, ak to ustanovuje osobitný predpis,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • ďalšie činnosti pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi :
 • evidencia všetkých periodických činností – preventívne protipožiarne prehliadky,  školenia zamestnancov, odborná príprava protipožiarnych hliadok, kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, kontroly EZ, kontroly EPS, kontroly SHZ, požiarne uzávery a pod.,
 • zriaďovanie potrebného počtu ohlasovni požiarov a ich označovanie, označovanie pracovísk zákazovými značkami a značkami ochrany pred požiarmi, komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi, zastupovanie odberateľa a účasť technika požiarnej ochrany pri protipožiarnych kontrolách štátneho požiarneho dozoru.